Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti (2023)

Uzatvorené 17. júl 2023

Výška dotácie 41 000 €/ 1 lôžko

Miera dotácie nie je určená%


Zdravotníctvo

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je vytvorenie minimálne 650 lôžok následnej starostlivosti sa vytvorí tak, že sa využijú uvoľnené kapacity akútnych a chronických lôžok po optimalizácii siete nemocníc.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 13 – Dlhodobá starostlivosť

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia: 

 • Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 4 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z. s vydaným povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia poskytujúcim ústavnú zdravotnú starostlivosť v súlade s § 7 ods. 4 a) Zákona č. 578/2004 Z. z.
 • Oprávnenými žiadateľmi sú podľa tejto podmienky PPM poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení v aktuálne platnom zozname kategorizovaných nemocníc zverejneného na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

 

Oprávnené aktivity:

 • Investície do stavebných úprav 2 a viac lôžkových izieb na maximálne 2-lôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením. Pričom dve susediace izby môžu mať spoločný priestor na využívanie sociálneho zariadenia avšak v susediacich izbách môže byť len rovnaké pohlavie.
 • Oprávnené aktivity projektu:
  • A)    Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov
  • B)    Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
  • C)    Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia
  • D)    Budovanie bezbariérových prístupov Typ aktivity b), c), d) nie je možné realizovať samostatne, ale musia byť realizované v kombinácii s povinnou aktivitou
 • Lôžka pre poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti sa vytvoria rekonštrukciou, čiže uvoľnením kapacít existujúcich akútnych a chronických lôžok.
 • Žiadateľ zaradený do I. a II. úrovne nemocníc podľa Optimalizácie siete nemocníc vytvorí realizáciou aktivít minimálne 15 nových lôžok následnej zdravotnej starostlivosti.
 • Žiadateľ zaradený do III. a vyššej úrovne nemocníc podľa Optimalizácie siete nemocníc vytvorí realizáciou aktivít minimálne 10 nových lôžok následnej zdravotnej starostlivosti, zároveň žiadateľ realizáciou aktivít musí vytvoriť minimálne 6 následných rehabilitačných lôžok
 • Žiadateľ zaradený do IV. a vyššej úrovne nemocníc podľa Optimalizácie siete nemocníc vytvorí realizáciou aktivít minimálne 10 nových lôžok následnej zdravotnej starostlivosti, zároveň žiadateľ realizáciou aktivít musí vytvoriť minimálne 8 následných rehabilitačných lôžok
 • Bližší popis oprávnenosti výdavkov vzťahujúcich sa k oprávneným aktivitám je uvedený v základnej metodike, ktorá sa nachádza v prílohe č. 7 tejto výzvy.

 

Finančné podmienky výzvy:

 • Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu s kódom 13I02-21-V17 predstavuje 26 869 838 € bez DPH.
 • Indikatívna výška rozpočtu určeného na DPH, v prípadoch kde bude DPH v zmysle tejto výzvy oprávnená predstavuje 5 356 852 €.
 • Minimálna výška príspevku nie je stanovená
 • Maximálna výška príspevku pri rekonštrukcii 41 000 € bez DPH/1 lôžko