Výzva Ministerstva financií SR na individuálne potreby obcí

Uzatvorené 31. máj 2024

Výška dotácie max. 15 000 €

Miera dotácie max. 95%


Cestná infraštruktúra, Cyklodoprava, Informatizácia, Infraštruktúra, Kultúra, Šport

Všetky kraje

Obce

18% zľava

Výzva bola ukončená.

Vypracovali sme 10x

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podpora aktivít zameraných na financovanie individuálnych potrieb obcí a miest s dôrazom na rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce/mesta.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

  • obce a mestá v rámci Slovenskej republiky

 

Oprávnené aktivity:

Za oprávnené aktivity možno považovať iba tie, ktoré sú súčasťou rozpočtu a časového harmonogramu realizácie projektu uvedené v Žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“). Oprávnené aktivity sú najmä:

  • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií (cesty, chodníky, cyklocesty)
  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia budov a iných stavieb vrátane zabezpečenia ich materiálno-technického zabezpečenia
  • Výstavba, revitalizácia a modernizácia areálov a komplexov občianskej vybavenosti (ihriská a športové areály, námestia, trhoviská, plochy parkovej zelene, amfiteátre, polyfunkčné areály)
  • Obstaranie majetku (multifunkčné stroje, zariadenia, technika a náradie na údržbu verejných komunikácií a priestranstiev, verejné osvetlenie, verejný rozhlas).

 

Cieľ výzvy:

  • Rozvoj obcí a miest s dôrazom na zabezpečenie služieb pre občana

 

Finančné podmienky:

  • Výška jednej poskytnutej dotácie je ohraničená sumou od najnižšej 3 000 EUR do najvyššej 15 000 EUR
  • Povinné spolufinancovanie je minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu
  •  Pre túto výzvu je vyčlenených 3 500 000 EUR