Výzva na materiálno-technické vybavenie zariadení ústavnej psychiatrickej starostlivosti (2022)

Uzatvorené 31. júl 2023

Výška dotácie max. 130 000 €

Miera dotácie max. 100%


Zdravotníctvo

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Plán obnovy
Špecifický cieľ: Komponent 12

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Oprávneným žiadateľom je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v súlade so znením zákona č. 576/2004 Z. z. . o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého právna forma je:
  • príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy
  • rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, mesta alebo obce
  • právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) zriadená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.,
  • nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

 

Oprávnené aktivity:

 • Investície do materiálno-technického vybavenia pomôžu zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti.
 • Cieľom je zaviesť modernú diagnostiku a liečbu psychických porúch podmienenú záväznými štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi.
 • Účelom použitia prostriedkov mechanizmu je, aby služby starostlivosti o duševné zdravie boli kvalitnejšie a dostupnejšie.
 • Tento účel by mal byť naplnený zvýšením počtu kvalitnejšieho materiálno-technického vybavenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 • Oprávnené aktivity projektu:
  • Nákup materiálno-technického vybavenia zdravotníckych zariadení.
 • Žiadateľ sa v rámci jednej ŽoPPM môže uchádzať o 1 prístroj z každého druhu podľa zoznamu oprávnených výdavkov. Bližší popis oprávnenosti výdavkov vzťahujúcich sa k oprávneným aktivitám je uvedený v základnej metodike materiálno-technického vybavenia, ktorá sa nachádza v prílohe č. 7 tejto výzvy.

 

Finančné podmienky výzvy:

 • Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu s kódom 12R03-21-V14 predstavuje 1 316 767 € bez DPH
 • Indikatívna výška rozpočtu určeného na DPH, v prípadoch kde bude DPH v zmysle tejto výzvy oprávnená predstavuje 263 353 €.
 • Minimálna výška príspevku: nie je stanovená
 • Maximálna výška príspevku: 130 000 € bez DPH