Výzva na podporu plnenia funkcií rodiny (detské ihriská)

Uzatvorené 31. dec 2022

Výška dotácie 50 000 €

Miera dotácie 90%


Nezaradené

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Verejné priestranstvá sú dôležitou súčasťou života všetkých občanov. Preto sú nevyhnutné aj priestory vhodné pre rodičov s deťmi, ktoré tak môžu podporiť rozvoj samotnej obce. Ak máte záujem o výstavbu detských ihrísk, zapojte sa do výzvy na podporu plnenia funkcií rodiny.

Táto výzva podporuje:

 • utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska
 • preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na:
  • stabilitu rodinných vzťahov,
  • rozvoj rodičovských kompetencií,
  • predchádzanie negatívnym javom v rodine,
  • zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu
  • upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby
 • aktivity alebo činnosti špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím
 • výchovu k manželstvu a rodičovstvu
 • svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špecifický cieľ: Podpora plnenia funkcií rodiny