Výzva na rozvoj vojenského kultúrneho dedičstva

Uzatvorené 31. mar 2024

Výška dotácie max. 50 000 €

Miera dotácie max. 90%


Kultúra

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Vypracovali sme 17x

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MO SR je podporiť prácu mimovládneho sektora, akademickej obce i územnej samosprávy a využiť ich odborné znalosti, expertízy a skúsenosti pri zvyšovaní informovanosti verejnosti o prioritách MO SR a Ozbrojených síl SR, ale aj aktívne podporovať verejnú diskusiu na témy, ktoré sa týkajú bezpečnosti a obrany štátu.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • nadácia alebo záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • obce.

 

Podporované oblasti:

 • Vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na
  1. podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu
  2. informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii
  3. prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky
  4. prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky
  5. podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov
  6. podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a výkonnostného športu
 • podpora procesu personálneho doplňovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 • ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny
 • úhrada nákladov súvisiacich s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane úhrady členského príspevku.

 

Cieľ výzvy:

 • Vybudovanie, rekonštrukcia a obnova pomníkov, cintorínov a pamätných tabúľ vojenského charakteru (hmotné aj nehmotné dedičstvo).

 

Finančné podmienky:

 • Výška jednej poskytnutej dotácie je ohraničená sumou od najnižšej 3.000,00 EUR do najvyššej 50.000,00 EUR.