Výzva pre iniciatívy ľudia ľuďom v pohraničnom regióne SK – UA (2022)

Uzatvorené 30. dec 2022

Výška dotácie 25 000 €

Miera dotácie max. 100%


Nezaradené

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k posilneniu vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom, Ukrajinou a prispievateľskými štátmi.

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Nórsky finančný mechanizmus
Grantový program: Fond pre bilaterálne vzťahy

Kód výzvy:

GGCBF03

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • Oprávnené žiadať o príspevok sú všetky právnické osoby zriadené na Slovensku alebo v niektorom z prispievateľských štátov

Dôležité podmienky výzvy:

 • Každý slovenský žiadateľ musí mať aspoň jedného partnera z prispievateľského štátu a aspoň jedného partnera z Ukrajiny a každý žiadateľ z prispievateľských štátov musí mať aspoň jedného partnera zo Slovenska a aspoň jedného partnera z Ukrajiny. Na realizácii iniciatívy sa môžu podieľať najviac dvaja partneri.
 • Realizácia iniciatívy má byť plánovaná maximálne na 12 mesiacov a zároveň by mala byť ukončená najneskôr do 29. februára 2024.
 • Z bilaterálnej iniciatívy musia mať úžitok slovensko-ukrajinské pohraničné regióny.
 • Podpísané Vyhlásenie o partnerstve, Vyjadrenie záujmu alebo iný obdobný dokument preukazujúci záujem žiadateľa a jeho partnerov spoločne implementovať iniciatívu je povinné

Oprávnené aktivity:

 • Príklady aktivít, ktoré môžu byť realizované v rámci bilaterálneho fondu GGC:
  • rozvoj cezhraničnej spolupráce, iniciovanie a podpora spoločných riešení rozvoja prihraničných regiónov;
  • zlepšenie obchodnej spolupráce a podpora cezhraničných investícií;
  • hľadanie riešení spoločných environmentálnych problémov a výziev, regenerácia a zachovanie kvalitného životného prostredia;
  • svojpomocné zlepšovanie jedinečných prírodných, kultúrnych a historických tradícií prihraničných regiónov a ich propagácia;
  • sieťovanie, výmena, zdieľanie a prenos poznatkov, skúseností a osvedčených postupov medzi Slovenskom, Ukrajinou a prispievateľskými štátmi;
  • spoločné stretnutia, návštevy, konferencie, školenia a semináre medzi Slovenskom, Ukrajinou a prispievateľskými štátmi na tému spoločného záujmu vo vyššie uvedenej Oblasti podpory
  • diskusie popredných slovenských, ukrajinských, nórskych, islandských a lichtenštajnských expertov/odborníkov vo vyššie uvedenej Oblasti podpory;
  • podujatia: spoločné kampane, výstavy a festivaly medzi Slovenskom, Ukrajinou a prispievateľskými štátmi;
  • výmenné návštevy súborov a umelcov, ich kultúrne vystúpenia určené obyvateľom regiónu;
  • publikovanie spoločných správ, štúdií a publikácií

Finančná podmienky:

 • Výška alokácie: 76 287,19  €
 • Maximálna výška žiadaného príspevku: 25 000 €

Viac informácií