Výzva predsedu Prešovského samosprávneho kraja (2023)

Uzatvorené 31. mar 2023

Výška dotácie max. 5 000 €

Miera dotácie max. 80%


Ekologický rozvoj, Kultúra, Šport, Zdravotníctvo

Prešovský

Obce

Nová výzva

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2023 na financovanie projektov realizovaných na podporu verejného života v regióne.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Dotácie Prešovský kraj
Grantový program: 1. Dotácie Prešovský kraj

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú v Prešovskom samosprávnom kraji
 • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých PSK nie je zakladateľom, ako je vymedzené v Čl. II. VZN č. 57/2017 v platnom znení,
 • právnické a fyzické osoby – podnikatelia

 

Oprávnené aktivity:

PROGRAM ŠPORT

 • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru
 • Oprava a údržba športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru
 • Šport pre všetkých – usporiadanie masových telovýchovných a športových podujatí
 • Športový reprezentant – reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového charakteru

 

PROGRAM KULTÚRA

 • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí, komunitných centier a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a výstav, materiálne vybavenie folklórnych súborov a skupín, edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne), cestovné náklady spojené s reprezentáciou PSK doma aj v zahraničí.

 

PROGRAM SOCIÁLNE SLUŽBY

 • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Oprava a údržba zariadení, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov zariadení, budovanie alebo certifikácia systému manažérstva podľa niektorej medzinárodne uznávanej normy a nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

 

PROGRAM RODINNÁ SAMOSPRÁVA

 • Výstavba zariadení a rekonštrukcia, modernizácia zariadení vo vlastníctve alebo užívaní poskytovateľov so zameraním na podporu plnenia funkcií rodiny, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Oprava a údržba zariadení so zameraním na podporu plnenia funkcií rodiny, nákup materiálno-technického vybavenia priestorov týchto zariadení, ich vybavenie hnuteľným majetkom, nákup technických zariadení neinvestičného charakteru.
 • Podpora rodiny – usporiadanie osvetových aktivít, detských táborov, tréningov a preventívnych programov, materiálne vybavenie a propagačná činnosť.

 

PODPORA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA

 • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, vrátane vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Oprava, údržba, nákup materiálno-technického vybavenia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry.
 • Podpora environmentálnej výchovy, výchovno-vzdelávacích aktivít, osveta v oblasti životného prostredia

 

PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB V ZDRAVOTNÍCTVE

 • Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckych zariadení a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti uvedených v Čl. II bod 3. tejto Výzvy, podľa platných predpisov a nákup zdravotníckej techniky.
 • Oprava a údržba existujúcich zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, uvedených v Čl. II bod 3. tejto Výzvy a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru, podľa platných predpisov a nákup zdravotníckej techniky.

 

Alokácia výzvy:

 • indikatívna alokácia: 400 000 €
 • minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 500 €
 • maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 5 000 €