Za zdravý a čistý kraj (2023)

Uzatvorené 05. jan 2024

Výška dotácie max. 4 000 €

Miera dotácie max. 90%


Ekologický rozvoj

Košický, Prešovský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na konkrétne riešenia smerujúce k udržateľnosti. Zámerom je tiež prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy, zachovať našu krajinu a prostredie aj pre ďalšie generácie.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Nadácia VSE
Grantový program: Nadácia VSE

 

Ďalšie informácie

Oprávení žiadatelia:

 • Grantový program je určený týmto subjektom:
  • registrovaným mimovládnym neziskovým organizáciám (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond),
   • občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
   • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
   • nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
   • neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
  • samosprávam (obce, mestá, samosprávne kraje) v regióne východného Slovenska,
  • univerzitám, školám, školským zariadeniam a ďalším organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátnych, miestnych a regionálnych samospráv v regióne východného Slovenska a na území východného Slovenska,
  • štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,
  • Slovenskému Červenému krížu

 

Oblasti podpory:

 • prepojenie na činnosť žiadateľa s cieľom podporiť znižovanie negatívnych procesov na životné prostredie, zvyšovanie odolnosti prírody voči environmentálnym tlakom alebo dosiahnutie účinnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov, či šetrenia energií,
 • prepojenie na oblasť zmiernenia klimatických zmien a zníženie uhlíkovej stopy,
 • prepojenie na ochranu živočíchov, vtáctva, hmyzu, včelstva a ohrozených druhov regiónu východného Slovenska,
 • prepojenie na oblasť ochrany prírody, rastlín, stromov, revitalizáciu zelene a parkov, ako aj starostlivosť
 • zeleň a záchrana významných stromov v regióne východného Slovenska, výsadba stromov, revitalizácia mokradí,
 • prepojenie na revitalizáciu vodných tokov,
 • alebo iné, ďalšie oblasti, v ktorých sa dokáže zlepšiť existujúci stav ochrany životného prostredia a zníženia uhlíkovej stopy (napr. doprava či recyklácia),
 • väčšie investičné plány, v rámci ktorých podpora tohto projektu tvorí ich časť, resp. dávame možnosť spolufinancovania väčšieho projektu v oblastiach, na ktoré je grantová výzva zameraná.

 

Finančné podmienky výzvy:

 • Žiadatelia môžu v závislosti od charakteru a náročnosti projektu žiadať o podporu vo výške maximálne 4 000 eur.
 • Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú v tomto grantovom programe prerozdelené, predstavuje 40 000 eur.
 • Žiadateľ je povinný spolufinancovať projekt vo výške 10%.