Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (2019)

Uzatvorené 02. jan 2023

Výška dotácie nie je stanovená

Miera dotácie 95%


Nezaradené

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva podporuje zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov budovaním kompostární.

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

Ďalšie informácie:

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty územnej samosprávy
 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
 • združenia fyzických alebo právnických osôb
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Oprávnené aktivity:

 • Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) :
  • výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO –  kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnom rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností;
  • iné hnuteľné veci na zhodnocovanie BRKO (napr. drviče a štiepkovače) potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.

Indikatívna alokácia výzvy:

 • 8 000 000 €
 • minmálna výška príspevku nie je stanovená
 • celkové výdavky nesmú presiahnuť 20 000 000

Harmonogram hodnotiacich kôl výzvy:

 • uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 31.december 2019
 • uzavretie 2.hodnotiaceho kola: 29. február 2020
 • ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale dvoch mesiacov od uzavretia predchádzajúceho kola

Úplné znenie výzvy s prílohami