Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ALPHABET PARTNER S. R. O. TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANIA SLUŽIEB PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STÁNKY ONLINEPROJEKT.SK ÚČINNÉ OD 01.10.2022

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú poskytovanie online a offline služieb prostredníctvom alebo v spojení s webovou stránkou www.onlineprojekt.sk (ďalej ako „webová stránka“) a zmluvné vzťahy vznikajúce pri poskytovaní služieb prostredníctvom alebo v spojení s webovou stránkou, medzi poskytovateľom služieb – spoločnosťou Alphabet partner s. r. o. so sídlom Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 436 411, zapísaná v OR SR Košice I., odd.: Sro, vložka č.: 46644/V, ktorá je aj prevádzkovateľom webovej stránky, a príslušným objednávateľom služieb.
 2. Pôsobnosť obchodných podmienok: Tieto obchodné podmienky sú oddeliteľnou prílohou a neoddeliteľnou obsahovou súčasťou, v súlade s ustanoveniami § 273 Obchodného zákonníka, každej rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom a príslušným objednávateľom, alebo akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi uvedenými subjektami, ak sa na tom poskytovateľ s objednávateľom dohodli.
 3. Výklad pojmov: Na účely týchto obchodných podmienok ako aj ich príloh sa nasledujúce pojmy označené nižšie kurzívou v úvodzovkách vykladajú nasledovne:
  1. poskytovateľ je obchodná spoločnosť Alphabet partner s. r. o., so sídlom Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 436 411, zapísaná v OR SR Košice I., odd.: Sro, vložka č.: 46644/V,
  2. objednávateľ je subjekt verejného práva v zmysle § 261 ods. (2) a/alebo (3) Obchodného zákonníka (obec alebo právnická osoba v zmysle § 261 ods. (4) Obchodného zákonníka), ktorý má záujem na využívaní služieb, ktoré poskytuje poskytovateľ v zmysle týchto obchodných podmienok;
  3. zmluvné strany je spoločné označenie pre poskytovateľa a objednávateľa;
  4. „služba“ je akákoľvek služba, ktorú poskytuje poskytovateľ a ktorá je špecifikovaná v čl. II. týchto obchodných podmienok;
  5. „elektronická správa“ je správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek zmluvnej strany;
  6. „rámcová zmluva“ je rámcová zmluva o poskytovaní služieb, ktorá je uzatvorená písomne medzi poskytovateľom a objednávateľom, a ktorej oddeliteľnou prílohou a neoddeliteľnou obsahovou súčasťou sú tieto obchodné podmienky;
  7. projekt“ je projekt, grantu alebo iný obdobný výberový proces, financovaný z verejných alebo súkromných zdrojov, ktorého cieľom je poskytnutie nenávratných finančných príspevkov prihláseným žiadateľom, ktorý splnia určené podmienky;
  8. „bez zbytočného odkladu“ sa rozumie uskutočnenie určitého úkonu alebo plnenie určitej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy alebo týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti / v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností zmluvnej strany, najneskôr však do 5 dní odo dňa vzniku potreby pre uskutočnenie úkonu alebo plnenia tejto povinnosti;
  9. „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 4. V prípade, ak bude rámcová zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a objednávateľom upravovať práva a povinnosti alebo iné náležitosti právneho vzťahu medzi poskytovateľom a objednávateľom týkajúceho sa poskytovania služieb podľa čl. II. týchto obchodných podmienok odchylne od ustanovení týchto obchodných podmienok, prednosť majú ustanovenia rámcovej zmluvy.
 5. Všetky vzťahy týkajúce sa rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktoré sa týkajú poskytovania služieb podľa rámcovej zmluvy a týchto obchodných podmienok, a ktoré nie sú výslovne upravené v rámcovej zmluve alebo týmito obchodnými podmienkami, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.
 6. Kontaktnými údajmi poskytovateľa na účely podania akéhokoľvek podnetu súvisiaceho s rámcovou zmluvou alebo poskytovanými službami podľa týchto obchodných podmienok sú: spoločnosťou Alphabet partner s. r. o. so sídlom Strojárenská 3426/11C, Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01 e-mail: info@onlineprojekt.sk alebo akákoľvek iná osobitná e-mailová adresa, ktorá je uvedené v rámcovej zmluve.
 7. Aktualizácia obchodných podmienok. Poskytovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo aktualizovať. Po zmene obchodných podmienok je poskytovateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi, a to najneskôr 10 dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien (novej verzie obchodných podmienok), a to prostredníctvom jej doručenia objednávateľovi elektronickou správou a jej zverejnením na webovej stránke. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že objednávateľ v tejto lehote vyjadrí súhlas s novým znením obchodných podmienok, alebo v prípade, ak objednávateľ nevykoná v lehote do nadobudnutia účinnosti novej verzie obchodných podmienok žiadny úkon, má sa za to, že objednávateľ so zmenou obchodných podmienok súhlasí. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v takom prípade platí, že objednávateľ je novým znením obchodných podmienok viazaný, a to odo dňa ich účinnosti. V prípade, že objednávateľ so zmenou obchodných podmienok nesúhlasí, je oprávnený od uzatvorenej rámcovej zmluvy odstúpiť. Písomné odstúpenie od rámcovej zmluvy však musí byť poskytovateľovi doručené najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu účinnosti zmenených obchodných podmienok.

II. SLUŽBY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATEĽOM

 1. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi služby, ktorých aktuálna ponuka a špecifikácia je zverejnená na webovej stránke (www.onlineprojekt.sk).
 2. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi, v súlade s bodom 1. tohto článku zmluvy, nasledujúce služby:
  1. službu prístupu do online webového rozhrania na webovej stránke (ďalej ako „služba prístup“) a využívanie všetkých tam uvedených základných služieb a funkcionalít, ktoré sú špecifikované v bode 3. tohto článku týchto obchodných podmienok, a to po prihlásení sa do na to určeného rozhrania webovej stránky, postupom špecifikovaným v čl. III. týchto obchodných podmienok, a
  2. služby online a offline organizačného, podnikateľského a projektového riadenia a poradenstva, ktorých aktuálna ponuka je zverejnená na webovej stránke (ďalej ako „poradenské služby“), a to na základe osobitných objednávok a postupov upravených nižšie v príslušných častiach týchto obchodných podmienok, vždy však výlučne v prípade, ak objednávateľ využíva aj službu prístup, a to po prihlásení sa do na to určeného rozhrania webovej stránky, postupom špecifikovaným v čl. IV. týchto obchodných podmienok.
 3. V rámci služby prístup do online webového rozhrania na webovej stránky je objednávateľ oprávnený, priamo na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy, využívať aj nasledujúce, s tým spojené služby:
  1. prehliadanie, filtrovanie a vyhľadávanie tam zverejnených informácií a ponúk,
  2. ukladanie si zvolených informácií o tam zverejnených ponukách, projektoch alebo iných informáciách,
  3. ukladanie si dokumentov v elektronickej forme (potvrdení, výpisov) týkajúcich sa využívania poradenských služieb, vrátania možnosti dostávania notifikácií o expirácii uložených dokumentov od poskytovateľa,
  4. využívanie iných funkcionalít webovej stránky v rámci služby prístup, ktoré sú zverejnené na webovej stránke.
 4. V rámci poradenských služieb je objednávateľ oprávnený, po ich objednaní osobitným postupom špecifikovaným čl. III. týchto obchodných podmienok a uzatvorení osobitnej zmluvy o využívaní týchto služieb (ďalej aj ako „osobitná zmluva o využívaní poradenských služieb“), využívať Poskytovateľom poskytované poradenské služby, ktoré zahŕňajú:
  1. poradenstvo v oblasti vhodnosti zvoleného projektu a administratívne spracovanie žiadosti o zapojenie sa do konkrétneho projektu a k nej potrebných príloh a dokladov, výsledkom ktorého je finálna príprava dokumentov potrebných na zapojenie sa do konkrétneho projektu (ďalej aj ako „žiadosť o zapojenie sa do projektu“),
  2. elektronické podanie žiadosti o zapojenie sa do projektu pripravenej v zmysle bodu 4.1. tohto článku obchodných podmienok, po jej odsúhlasení objednávateľom, výlučne však v prípade, aj je takéto elektronické podanie žiadosti o zapojenie sa do projektu poskytovateľom v zmysle podmienok konkrétneho projektu možné.
 5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že v prípade, ak je v rámci podmienok projektu podanie žiadosti o zapojenie sa do projektu možné výlučne listinne (osobne alebo poštou) alebo prostredníctvom elektronickej správy v zmysle príslušných právnych predpisov na webovom portáli www.slovensko.sk, nezahŕňajú poradenské služby podľa bodu 4. tohto článku obchodných podmienok aj podanie žiadosti o zapojenie sa projektu príslušnému subjektu poskytovateľom v mene objednávateľa a podanie poskytovateľom pripravenej žiadosti o zapojenie sa do projektu je objednávateľ povinný zrealizovať sám.
 6. V prípade, ak z personálnych alebo iných kapacitných dôvodov nebude poskytovateľ schopný poskytnúť objednávateľovi poradenské služby, o ktoré má objednávateľ záujem, a ktorých ponuka je zverejnená na webovej stránke, oznámi to objednávateľovi, a to najneskôr po odoslaní elektronickej objednávky podľa bodu IV. tohto článku obchodných podmienok objednávateľom (t. j. pred záväzným potvrdením objednávky postupom upraveným v čl. IV. týchto obchodných podmienok a vznikom osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb). V zmysle vyššie uvedeného tak objednávateľ berie na vedomie, že na poskytovanie poradenských služieb priamo a iba na základe rámcovej zmluvy, bez uskutočnenia postupu špecifikovaného v čl. IV. týchto obchodných podmienok, nemá právny nárok.

III. RÁMCOVÁ ZMLUVA A SLUŽBA PRÍSTUP

 1. Po uzatvorení rámcovej zmluvy, nadobudnutí jej účinnosti v zmysle príslušných právnych predpisov a po aktivácií služby poskytovateľom je objednávateľ oprávnený využívať službu prístupu do osobitného rozhrania webovej stránky a ďalšie s tým spojené služby v zmysle bodu 3. článku II. týchto obchodných podmienok.
 2. Rámcová zmluva sa medzi poskytovateľom a objednávateľom uzatvára:
  1. písomne, alebo
  2. telefonicky, prostredníctvom telefónneho čísla poskytovateľa zverejneného na webovej stránke alebo inými elektronickými prostriedkami, pričom v takom prípade sú zmluvné strany povinné sa dohodnúť na všetkých povinných náležitostiach rámcovej zmluvy potrebnej pre jej uzatvorenie v zmysle týchto obchodných podmienok a príslušných právnych predpisov a jednoznačne vyjadriť svoju vôľu byť viazaný rámcovou zmluvou. Po uzatvorení rámcovej zmluvy inak ako písomne vydá poskytovateľ objednávateľovi písomné potvrdenie o uzatvorení rámcovej zmluvy, ktoré doručí objednávateľovi poštou alebo prostredníctvom elektronickej správy.
 3. Uzatvorením rámcovej zmluvy objednávateľ vyhlasuje, že:
  1. že je subjektom verejného práva v zmysle ustanovení § 261 Obchodného zákonníka;
  2. je právne spôsobilý rámcovú zmluvu a každú osobitnú zmluvu uzatvorenú na základe rámcovej zmluvy a týchto obchodných podmienok postupom špecifikovaným v čl. IV. týchto obchodných podmienok uzavrieť;
  3. sa oboznámil s ustanoveniami týchto obchodných podmienok a v plnom rozsahu s nimi súhlasí;
  4. bude dodržiavať povinnosti ustanovené týmito obchodnými podmienkami;
  5. bude pri plnení rámcovej zmluvy a každej osobitnej zmluvy uzatvorenej na základe rámcovej zmluvy a týchto obchodných podmienok postupom špecifikovaným v čl. IV. týchto obchodných podmienok dodržiavať zásady poctivého obchodného styku.
 4. V prípade, ak objednávateľ nespĺňa podmienky na uzatvorenie rámcovej zmluvy alebo osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb (uzatvorenej na základe rámcovej zmluvy a týchto obchodných podmienok postupom špecifikovaným v čl. IV. týchto obchodných podmienok) uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku obchodných podmienok, nie je oprávnený uzatvoriť rámcovú zmluvu alebo osobitnú zmluvu o poskytovaní poradenských služieb a poskytovateľ je oprávnený uzatvorenie rámcovej alebo osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb odmietnuť.
 5. Objednávateľ berie na vedomie, že:
  1. službu prístup je oprávnený využívať iba na dvoch prístupových zariadeniach (počítačoch, laptopoch a podobne) súčasne,
  2. na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s objednávateľom vytvorí poskytovateľ v rámci služby prístup objednávateľovi iba jedno používateľské konto s jedným prihlasovacím menom.
 6. Po nadobudnutí účinnosti rámcovej zmluvy je objednávateľ, v súlade s článkom V. týchto obchodných podmienok, povinný uhradiť dohodnutú odplatu za službu prístup.
 7. Po nadobudnutí účinnosť rámcovej zmluvy pridelí poskytovateľ objednávateľovi používateľské meno a prvé prístupové heslo (ktoré je objednávateľ povinný si zmeniť, a to na základe systémovej výzvy poskytovateľa), a aktivuje objednávateľovi službu prístup. Po aktivácií služby prístup sa môže objednávateľ prihlásiť do osobitného webového rozhrania webovej stránky (cez sekciu Môj účet a tlačidlo „Prihlásiť“) a je oprávnený využívať službu prístup a ňou spojené služby špecifikované v bode 3. článku II. týchto obchodných podmienok.

IV. OBJEDNÁVKA PORADENSKÝCH SLUŽIEB

 1. Po aktivácií služby prístup je objednávateľ, nižšie uvedeným postupom, oprávnený objednať si u poskytovateľa poradenské služby vo vzťahu ku konkrétnemu projektu zverejnenému na webovej stránke, v sekcií pre užívateľov využívajúcich službu prístup, a uzatvoriť s poskytovateľom osobitnú zmluvu o využívaní poradenských služieb.
 2. Aktuálne dostupné projekty (ich zoznam a špecifikácia), vo vzťahu ku ktorým si objednávateľ môže objednať poradenské služby, sú poskytovateľom uvedené na webovej stránke, v rozhraní určenom pre užívateľov využívajúcich službu prístup (t. j. po prihlásení sa do osobitného webového rozhrania webovej stránky). Tam zverejnené projekty a pri nich uvedená cena poradenských služieb sa považuje za aktuálne platné cenové ponuky poskytovateľa. Zverejnené ceny poradenských služieb vo vzťahu k jednotlivým projektom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sú platné počas ich zverejnenia na webovej stránke, pričom poskytovateľ je oprávnený tieto ceny jednorazovo počas platnosti rámcovej zmluvy meniť, s čím objednávateľ súhlasí. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností poskytovateľ vyhlasuje, že po vzniku osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb platí pre objednávateľa cena poradenských služieb dohodnutá pri uzatvorení osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb.
 3. V prípade, ak má objednávateľ záujem o poskytnutie poradenských služieb vo vzťahu ku konkrétnemu projektu, ktorý si na webovej stránke vyberie, a súhlasí s tam uvedenom cenou poradenských služieb, je oprávnený si u poskytovateľa objednať poradenské služby vo vzťahu ku konkrétnemu projektu prostredníctvom zadania objednávky poskytovateľovi (ďalej ako „objednávka“) nasledovne:
  1. prostredníctvom vyplnenia a odoslania formulára určeného na zadanie elektronickej objednávky na webovej stránke poskytovateľa, ktorý sa zobrazí po kliknutím na tlačidlo „Objednať“ umiestnené pri ponuke poradenských služieb vo vzťahu ku konkrétnemu projektu, alebo
  2. telefonicky, prostredníctvom telefónneho čísla poskytovateľa zverejneného na webovej stránke, pričom v takom prípade formulár určený na zadanie elektronickej objednávky poskytovateľovi vyplní počas telefonického rozhovoru s objednávateľom za objednávateľa osoba poverená poskytovateľom.
 4. Pri vypĺňaní objednávkového formulára spôsobom podľa odseku 3.1. alebo 3.2. je objednávateľ povinný vyplniť všetky tam uvedené kategórie informácií, ktoré sú označené ako povinné, (predovšetkým jeho úplné a správne identifikačné údaje a špecifikáciu projektu, vo vzťahu ku ktorému má záujem o poskytnutie poradenských služieb).
 5. Po vyplnení elektronickej objednávky podľa odseku 3.1. bodu 3. vyššie a jej potvrdením prostredníctvom odsúhlasenia sumarizácie objednávky, ktorá sa zobrazí na webovej stráne, tam uvedeným postupom, a kliknutia na tlačidlo „Odoslať“, sa objednávka odošle poskytovateľovi.
 6. Po vyplnení elektronickej objednávky podľa odseku 3.2. bodu 3. vyššie doručí poskytovateľ objednávateľovi prostredníctvom elektronickej správy potvrdzovací link so sumárom vytvorenej objednávky. Po kliknutí na doručený potvrdzovací link sa objednávka považuje za odoslanú poskytovateľovi.
 7. Po doručení objednávky poskytovateľovi (jej zadania a potvrdenia v súlade s bodmi 3. až 6. vyššie) poskytovateľ objednávku zaeviduje a doručenie objednávky potvrdí objednávateľovi prostredníctvom elektronickej správy (ďalej ako „potvrdenie objednávky“), ktorá bude obsahovať sumarizáciu objednaných poradenských služieb, identifikáciu projektu, vo vzťahu ku ktorému si objednávateľ poradenské služby objednal a cenu objednaných poradenských služieb. Doručenie potvrdenia objednávky objednávateľovi sa v zmysle dohody zmluvných strán považuje za moment uzatvorenia osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb medzi poskytovateľom a objednávateľom.
 8. Po vzniku osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb je poskytovateľ povinný poskytovať objednávateľovi poradenské služby vo vzťahu k ním zvolenému projektu a objednávateľ povinný poskytovať objednávateľovi všetku vyžadovanú súčinnosť, najmä odpovedať na výzvy doručené prostredníctvom elektronických správ alebo telefonicky, a uhrádzať poskytovateľovi odplatu v súlade s nižšie uvedenými článkami týchto obchodných podmienok.
 9. V zmysle predchádzajúceho bodu 8. tak poskytovateľ po vzniku osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb, spravidla spolu s potvrdením objednávky, doručí objednávateľovi výzvu na poskytnutie informácií a dokladov (a/alebo potvrdení), ktoré je objednávateľ povinný za účelom poskytnutia poradenských služieb vo vzťahu ku konkrétnemu projektu poskytovateľovi doručiť.
 10. Spravidla do 5 pracovných dní odo dňa doručenia elektronickej správy podľa predchádzajúceho bodu kontaktuje poskytovateľ objednávateľa telefonicky, prostredníctvom ním poverenej osoby (ďalej aj ako „projektový manažér“), za účelom sumarizácie všetkých vyžadovaných informácií a dokladov vo vzťahu ku konkrétnemu projektu, pričom po uvedenom telefonickom rozhovore môže poskytovateľ adresovať objednávateľovi aj ďalšie výzvy na poskytnutie súčinnosti, ktorým je objednávateľ, a to bez zbytočného odkladu, ak nie je v konkrétnej výzve ustanovená iná lehota, povinný vyhovieť.

V. ODMENA, PLATOBNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÁ POKUTA

 1. Na základe rámcovej zmluvy je objednávateľ povinný hradiť poskytovateľovi za využívanie služby prístup odplatu, a to vo výške dohodnutej v rámcovej zmluve, ako ročnú odplatu za využívanie tejto služby (t. j. ako odplatu za každých 365 dní možnosti využívania služby prístup). Objednávateľ berie na vedomie, že výška odplaty za službu prístup je poskytovateľom stanovená na základe počtu obyvateľov obce, ktorá si ako objednávateľ službu prístup objednáva, alebo v ktorej sa nachádza sídlo objednávateľa, ak je inou právnickou osobou ako obcou v zmysle príslušných právnych predpisov (a to na základe platného cenníka poskytovateľa zverejneného na webovej stránke) (ďalej aj ako „počet obyvateľov“). Objednávateľ týmto berie na vedomie, že:
  1. je pri uzatváraní rámcovej zmluvy uviesť poskytovateľ presný a pravdivý údaj o počte obyvateľov podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok, a
  2. že v prípade, ak uvedenie nesprávny a/alebo nepravdivý údaj, v dôsledku ktorému mu bude poskytovateľom fakturovaná nižšia výška odplaty za službu prístup ako by mu bola fakturovaná v prípade, ak by uviedol pravdivý údaj o počte obyvateľov, je povinný rozdiel medzi fakturovanou výškou odplaty za službu prístup a jej skutočnou výškou stanovenou na základe pravdivého údaja o počte obyvateľov uhradiť poskytovateľovi bezodkladne po tom, čo bude poskytovateľom vyzvaný na jej uhradenie po tom, čo túto skutočnosť poskytovateľ zistí, a to na základe dodatočne vystavenej faktúry (daňového dokladu) poskytovateľom.
 2. Objednávateľ je povinný uhradiť odplatu za službu prístup:
  1. po uzatvorení rámcovej zmluvy najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy, a to na základe vystavenej faktúry (daňového dokladu) poskytovateľom alebo najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia dodatočnej faktúry podľa odseku 1.2. bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, a
  2. za každý ďalší rok trvania rámcovej zmluvy (po uplynutí každých 365 dní, resp. dňa, ktorý sa svojim číselným označením dňa a mesiaca zhoduje s dátumom nadobudnutia účinnosti rámcovej zmluvy) do 15 dní odo dňa doručenia faktúry (daňového dokladu) poskytovateľom.
 3. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu príde k zániku rámcovej zmluvy (spôsobom upraveným v rámcovej zmluve alebo týchto obchodných podmienkach, predovšetkým niektorým zo spôsobov uvedených v článku IX. týchto obchodných podmienok) počas trvania príslušného roka, za ktorý už objednávateľ uhradil paušálnu odplatu podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, nie je poskytovateľ povinný pomernú časť uhradenej odplaty objednávateľovi vrátiť a objednávateľ nemá nárok na jej vrátenie.
 4. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť výšku dohodnutej odplaty v rámcovej zmluve za službu prístup, a to vždy po uplynutí jedného roka trvania rámcovej zmluvy, na základe oznámenia o novej výške odplaty za službu prístup, ktoré je poskytovateľ povinný doručiť objednávateľovi vždy najneskôr do uplynutia príslušného roka trvania rámcovej zmluvy. V prípade, ak objednávateľ s novou výškou odplaty za službu prístup podľa tohto bodu obchodných podmienok nebude súhlasiť, a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je objednávateľ oprávnený od uzatvorenej rámcovej zmluvy postupom podľa bodu 4. článku IX. týchto obchodných podmienok odstúpiť.
 5. Odplata za ponúkané poradenské služby vo vzťahu ku konkrétnemu projektu je poskytovateľom uvedená, vrátane prípadných poskytovaných zliav, ak nie je ďalej uvedené inak, vždy pri konkrétnej ponuke poradenských služieb pri konkrétnom projekte (v súlade s bodom 4. článku II. týchto obchodných podmienok). Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inej odplate za ponúkané poradenské služby, vždy však výlučne pred doručením potvrdenia objednávky objednávateľovi a vzniku osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb (ďalej aj ako „dohodnutá odplata“).
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasne s doručením potvrdenia objednávky objednávateľovi, alebo kedykoľvek po vzniku osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb, doručí poskytovateľ objednávateľovi riadnu faktúru (daňový doklad) na úhradu celej sumy dohodnutej odplaty za objednané poradenské služby (ďalej ako „faktúra“), ktorú je objednávateľ povinný uhradiť v plnej výške poskytovateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebude na konkrétnej faktúre vystavenej poskytovateľom podľa tohto bodu tohto článku obchodných podmienok uvedená dlhšia doba splatnosti. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, kedy dôjde k uzatvoreniu osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb.
 7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že za moment úplného poskytnutia poradenských služieb sa v zmysle dohody zmluvných strán považuje:
  1. v prípade poradenských služieb, ktoré v zmysle odseku 4.2. bodu 4. článku II. týchto obchodných podmienok zahŕňajú aj elektronické podanie žiadosti o zapojenie sa do projektu poskytovateľom v mene objednávateľa, moment odoslania elektronickej žiadosti o zapojenie sa projektu poskytovateľom v mene objednávateľa, a
  2. v prípade poradenských služieb, ktoré v zmysle bodu 5. článku II. týchto obchodných podmienok nezahŕňajú aj elektronické podanie žiadosti o zapojenie sa do projektu poskytovateľom v mene objednávateľa, moment doručenia sfinalizovanej žiadosti o zapojenie sa projektu poskytovateľom objednávateľovi v elektronickej a/alebo listinnej podobe.
 8. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že v prípade osobitného súhlasu poskytovateľa má objednávateľ nárok na zľavu z dohodnutej odplaty za objednané poradenské služby (ceny za poradenské služby vo vzťahu ku konkrétnemu projektu), a to vo výške:
  1. uhradenej odplaty za využívanie služby prístup v príslušnom roku trvania rámcovej zmluvy, a/alebo
  2. uhradenej odplaty za poradenské služby na základe zaniknutej osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb podľa odsekov 7.2. a 7.3. bodu 7. alebo bodu 10. článku IX. týchto obchodných podmienok, a to podľa výberu poskytovateľa.
 9. Akúkoľvek odplatu za služby poskytované poskytovateľom podľa rámcovej zmluvy alebo osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb (t. j. za službu prístup alebo za poradenské služby) je objednávateľ povinný uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. bezhotovostným platobným prevodom na bankový účet Poskytovateľa, ktorého číslo a bankové spojenie budú uvedené v príslušnej faktúre doručenej objednávateľovi alebo objednávateľovi zo strany poskytovateľa oznámené iným preukázateľným spôsobom, alebo
  2. prostredníctvom platobnej brány Stripe implementovanej na webovej stránke umožňujúcej rôzne formy online platby (napríklad platba platobnou kartou, platba cez službu Google Pay alebo službu Apple Pay), a to tam uvedeným postupom a v tam uvedenej lehote (spravidla bezodkladne). Pri úhrade odplaty za príslušné služby podľa tohto odseku tohto bodu obchodných podmienok objednávateľ povinný postupovať podľa pokynov uvedených na webovej stránky (vždy však výlučne za predpokladu, že pri zadávaní objednávky poradenských služieb alebo pri uzatváraní rámcovej zmluvy je platobná brána aktívna, inak sa toto ustanovenie tohto bodu tohto článku týchto obchodných podmienok neuplatňuje).

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN A OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Poskytovateľ je povinný objednané služby v zmysle rámcovej zmluvy alebo osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb poskytnúť v dohodnutom termíne a spôsobom dohodnutým v týchto obchodných podmienkach.
 2. Objednávateľ je povinný:
  1. uhradiť poskytovateľovi odplatu za objednané a poskytované služby v termínoch a spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach, a
  2. poskytovať poskytovateľovi ním vyžadovanú súčinnosť, najmä vo vzťahu k včasnému poskytovaniu informácií a dokladov v zmysle podmienok konkrétneho projektu, a to v lehotách určených v týchto obchodných podmienkach, inak v lehotách určených poskytovateľom v jeho jednotlivých výzvach, a ak postupom uvedeným vyššie lehoty určené nie sú, bezodkladne.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy oprávnený posielať objednávateľovi informácie o nových zverejnených projektoch na webovej stránke, a o jeho ponukách a službách, a to pravidelných časových intervaloch určených poskytovateľom, a to prostredníctvom elektronickej správy, ako aj prostredníctvom SMS správ, na kontaktné údaje objednávateľa, ktoré poskytovateľovi na tento účel objednávateľ poskytne.
 4. Zmluvné strany týmto v zmysle príslušných právnych predpisov výslovne dohodli na tom, že poskytovateľ je oprávnený doručiť objednávateľovi akúkoľvek faktúru alebo iný daňový doklad (ak to príslušné právne predpisy dovoľujú) aj v elektronickej forme, a to prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú na tento účel objednávateľ poskytovateľovi poskytne.
 5. Miesto a čas dodania konkrétnych objednaných služieb bude vždy dohodnutý medzi zmluvnými stranami individuálne, pričom ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je poskytovateľ povinný poskytnúť objednávateľovi objednané poradenské služby vo vzťahu ku konkrétnemu projektu na diaľku, z miesta svojho sídla alebo inej prevádzkarne, a najneskôr do posledného dňa lehoty na podanie žiadosti o zapojenie sa do projektu podľa podmienok konkrétneho projektu, pričom tento deň sa na účely týchto obchodných podmienok ďalej považuje za konečný termín poskytnutia poradenských služieb (ďalej aj ako „konečný termín“), ak nie je ďalej uvedené inak.
 6. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť poradenské služby alebo vykonávať úkony smerujúce k poskytnutiu poradenských služieb v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou akéhokoľvek svojho finančného záväzku voči poskytovateľovi na základe týchto obchodných podmienok alebo príslušných zmlúv, a takýto postup poskytovateľa nie je porušením jeho povinnosti poskytnúť poradenské službu v dohodnutom čase.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie vzájomne poskytnuté pri plnení predmetu rámcovej zmluvy alebo osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb sú považované za dôverné, okrem tých, ktoré sú ktoroukoľvek zo zmluvných strán označené ako bežné informácie. Dôverné informácie sú najmä informácie týkajúce sa obchodnej činnosti poskytovateľa a postupov poskytovateľa pri poskytovaní služieb, vrátane informácií, ktoré boli, sú alebo budú získané priamo či nepriamo druhou zmluvnou stranou v súvislosti s realizáciou vyššie uvedených zmlúv, buď v písomnej, ústnej, elektronickej alebo inej forme (ďalej len „dôverné informácie“).
 8. Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ibaže by z týchto obchodných podmienok alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok trvá aj po ukončení rámcovej zmluvy alebo osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služeib ktorýmkoľvek zo spôsobov jej ukončenia.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie povinnosti mlčanlivosti o dôverných informáciách sa podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok nepovažuje:
  1. zverejnenie informácií súvisiacich so zverejnením referencie o službách poskytovateľa, ktoré objednávateľovi poskytoval, po predchádzajúcom súhlase objednávateľa;
  2. zverejnenie informácií, ktorých zverejnenie alebo poskytnutie si vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy;
  3. zverejnenie alebo poskytnutie informácií, ktoré sú verejne známe alebo sa verejne známymi stali inak ako rámcovej zmluvy alebo osobitnej zmluvy o využívaní osobitných poradenských služieb;
  4. zverejnenie alebo poskytnutie informácií, na ktorých zverejnení alebo poskytnutí sa zmluvné strany preukázateľne dohodnú.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DODANEJ SLUŽBY A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽA

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ zodpovedá za to, že objednávateľovi poskytne služby v dohodnutom čase a rozsahu tak, ako je prezentované na webovej stránke poskytovateľa, v súlade s ich charakterom a uzavretou rámcovou zmluvou alebo osobitnou zmluvou o využívaní poradenských služieb.
 2. Zodpovednosť objednávateľa podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok trvá po dobu poskytovania príslušnej služby objednávateľovi.
 3. Objednávateľ je oprávnený si uplatniť zodpovednosť voči poskytovateľ za vady (ďalej ako „reklamácia“):
  1. poskytnutej služby (t. j. v prípade, ak poskytovateľ objednanú službu vôbec neposkytol),
  2. kvality poskytnutej služby (t. j. v prípade, ak poskytovateľ neposkytol zvolenú službu tak, ako je to dohodnuté v týchto obchodných podmienkach), alebo
  3. spojené s výškou odplaty alebo inými skutočnosťami súvisiacimi s úhradou odplaty za objednanú službu.
 4. Reklamáciu je objednávateľ povinný uplatniť si u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najneskôr však do 3 pracovných dní, od kedy sa o príslušnej vade dozvedel. Po márnom uplynutí tejto lehoty objednávateľovi nároky z vád služby voči poskytovateľovi zanikajú.
 5. Reklamáciu si môže objednávateľ uplatniť písomne alebo elektronicky na kontaktné adresy poskytovateľa uvedené v článku I. týchto obchodných podmienok.
 6. V reklamácii objednávateľ uvedie druh poskytovanej služby a jej špecifikáciu (pri poradenských službách predovšetkým názov projektu, vo vzťahu ku ktorému sú poskytované, svoje identifikačné údaje v rozsahu názov, sídlo, IČO, osobné údaje kontaktnej osoby) a dôvody, na základe ktorých reklamuje službu. V týchto dôvodoch uvedie v čom spočíva príslušná vada. Z reklamácie musí byť dostatočne preukázané, že k vade došlo.
 7. Poskytovateľ prijatú reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak. Na ďalší postup poskytovateľa ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie a lehoty na vybavenie reklamácie sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a iné všeobecne záväzne platné právne predpisy Slovenskej republiky.
 8. Poskytovateľ môže vybaviť reklamáciu podľa svojho uváženia jedným z nasledovných spôsobov:
  1. odstránenie vady,
  2. poskytnutie zľavy z dohodnutej odplaty,
  3. predĺženie doby aktivácie služby, ak to nebude v rozpore s inými príslušnými ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 9. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné vady, výpadky a / alebo poruchy webovej stránky, ktorých následkom je prerušenie poskytovania služieb. Poskytovateľ má právo odstaviť webovú stránku bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 10. Poskytovateľ, v prípade poskytovania poradenských služieb, v žiadnom rozsahu nezodpovedá za to, že žiadosť o zapojenie sa do projektu, ktorej vypracovanie, vrátane príslušných príloh a uskutočnenia iných, s tým spojených činností, je predmetom poradenských služieb, bude v konkrétnom prípade vyhodnotená ako úspešná, t. j. že príslušné finančné prostriedky alebo iné plnenie, ktorého poskytnutie objednávateľovi je predmetom projektu, bude objednávateľovi, na základe podkladov pripravených poskytovateľom v rámci poskytovania poradenských služieb vo vzťahu ku konkrétnemu projektu, bude aj skutočne poskytnuté, čo objednávateľ týmto výslovne berie na vedomie.

VIII. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVATEĽOM

 1. Pri poskytovaní služieb na základe rámcovej zmluvy alebo osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb prichádza k spracúvaniu osobných údajov kontaktných osôb a zástupcov objednávateľov poskytovateľom v postavení prevádzkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“)
 2. Poskytovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Poskytovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely a na základe určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa ustanovení Nariadenia a ostatných príslušných predpisov o ochrane osobných údajov. Všetky podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov poskytovateľom v zmysle tohto článku obchodných podmienok sú zverejnené na webovej stránke v Zásadách ochrany osobných údajov.

IX. TRVANIE, ZÁNIK ZMLUVY A OSOBITNÁ VÝŠKA ODPLATY

 1. Rámcová zmluva zaniká:
  1. dohodou zmluvných strán v písomnej forme (vrátane elektronickej formy) ku dňu určenému v tejto dohode;
  2. odstúpením od rámcovej zmluvy v prípadoch uvedených v rámcovej zmluve a týchto obchodných podmienkach príslušnou zmluvnou stranou;
  3. uplynutím doby, na ktorú bola rámcová zmluva uzatvorená.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že rámcová zmluva sa automaticky, po uplynutí doby jej trvania, predlžuje o 1 rok (ďalších 365 dní) v prípade, ak najneskôr do posledného dňa doby jej trvania objednávateľ poskytovateľovi písomne (vrátane elektronickej formy) neoznámi, že o jej ďalšie trvanie nemám záujem. Poskytovateľ je povinný, najneskôr 30 dní pred dňom uplynutia doby trvania rámcovej zmluvy objednávateľa informovať, že sa blíži koniec dohodnutej doby trvania rámcovej zmluvy a že v prípade, ak o jej automatické predĺženie nemá záujem, je povinný túto skutočnosť poskytovateľovi oznámiť.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že rámcová zmluva sa môže automaticky, v zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy automaticky predĺžiť maximálne 4 krát, a spolu môže trvať maximálne 5 rokov.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený kedykoľvek od uzatvorenej rámcovej zmluvy, písomným oznámení (vrátane elektronickej formy) doručeným poskytovateľovi, a to aj bez uvedenia dôvodu, odstúpiť. Odstúpením od zmluvy objednávateľom rámcová zmluva zaniká, a to k momentu doručenia odstúpenia poskytovateľovi (t. j. s účinkami ex nunc).
 5. Zmluvné strany sa tiež vo vzťahu k osobitnej zmluve o využívaní poradenských služieb dohodli, že:
  1. ak objednávateľ nebude poskytovať poskytovateľovi všetku ním vyžadovanú súčinnosť riadne a v lehotách podľa týchto obchodných podmienok (predovšetkým informácie a podklady potrebné k riadnemu poskytnutiu poradenských služieb poskytovateľom v zmysle bodov 9. a 10. čl. IV. a odseku 2.2. bodu 2. čl. IV. týchto obchodných podmienok), v dôsledku čoho nebude môcť poskytovateľ poskytnúť objednávateľovi poradenské služby riadne, t. j. do konečného termínu podľa bodu 5. čl. VI. týchto obchodných podmienok (t. j. ak žiadosť o zapojenie sa do konkrétneho projektu nebude poskytovateľom podaná v mene objednávateľa a/alebo pripravená na podanie pre objednávateľa v termíne na podanie žiadosti stanovenom v zmysle pravidiel a podmienok konkrétneho projektu), má poskytovateľ nárok na odplatu za poradenské služby, ktoré poskytovateľ objednávateľovi poskytol, iba vo výške 75% z dohodnutej odplaty za objednané poradenské služby. Zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade sa na úhradu odplaty použije objednávateľom uhradená odplata na základe faktúry vystavenej podľa bodu 5. čl. V. týchto obchodných podmienok, pričom poskytovateľ prevyšujúcu sumu vo výške 25% z dohodnutej odplaty objednávateľovi vráti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplynutia konečného termínu poskytovania poradenských služieb a v prípade, ak to budú príslušné právne predpisy vyžadovať, vystaví a/alebo upraví aj príslušný, s tým súvisiaci, daňový doklad;
  2. ak objednávateľ nebude poskytovať poskytovateľovi ním vyžadovanú súčinnosť podľa týchto obchodných podmienok (predovšetkým informácie a podklady potrebné k riadnemu poskytnutiu poradenských služieb poskytovateľom v zmysle bodov 9. a 10. čl. IV. a odseku 2.2. bodu 2. čl. IV. týchto obchodných podmienok) vôbec a nebude reagovať na jeho e-mailové a telefonické výzvy, je poskytovateľ oprávnený od osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb písomným oznámením (vrátane elektronickej formy) odstúpiť, a to s účinkami k momentu doručenia oznámenia o odstúpení od osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb objednávateľovi (t. j. s účinkami ex nunc), po predchádzajúcej poslednej výzve na poskytnutie súčinnosti s dodatočnou lehotou nie kratšou ako 3 dni. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že v prípade, ak objednávateľ v súlade s týmto odsekom tohto bodu obchodných podmienok nebude poskytovať poskytovateľovi súčinnosť, má poskytovateľ nárok na úhradu 50% z výšky dohodnutej odplaty za objednané poradenské služby. Zmluvné strany pre takýto prípad dohodli, že na úhradu odplaty v zmysle predchádzajúcej vety sa použije uhradená odplata za objednané poradenské služby na základe faktúry vystavenej podľa bodu 5. čl. V. týchto obchodných podmienok, pričom poskytovateľ prevyšujúcu sumu vo výške 50% z dohodnutej odplaty objednávateľovi vráti, a to najneskôr do 30 odo dňa uplynutia konečného termínu poskytovania poradenských služieb alebo odo dňa účinnosti odstúpenia od osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb podľa toho odseku tohto bodu obchodných podmienok, podľa toho, čo nastane skôr, a v prípade, ak to budú príslušné právne predpisy vyžadovať, vystaví a/alebo upraví aj príslušný, s tým súvisiaci, daňový doklad;
  3. ak objednávateľ nestihne v rámci súčinnosti poskytovanej poskytovateľovi podľa bodov 9. a 10. čl. IV. a odsek 2.2. bodu 2. čl. VI. týchto obchodných podmienok doručiť poskytovateľovi doklad, potvrdenie alebo inú listinu alebo informáciu výlučne z dôvodov na strane tretieho subjektu, predovšetkým inštitúcie, ktorá príslušnú listinu a/alebo potvrdenie vydáva, v dôsledku čoho nebude môcť poskytovateľ poskytnúť objednávateľovi poradenské služby riadne, t. j. do konečného termínu podľa bodu 5. čl. VI. týchto obchodných podmienok (t. j. ak žiadosť o zapojenie sa do konkrétneho projektu nebude poskytovateľom podaná v mene objednávateľa a/alebo pripravená na podanie pre objednávateľa v termíne na podanie žiadosti stanovenom v zmysle pravidiel a podmienok konkrétneho projektu), má poskytovateľ nárok na úhradu odplaty za poradenské služby, ktoré mu poskytovateľ v zmysle osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb poskytol, a to vo výške 50% z dohodnutej odplaty za objednané poradenské služby. Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu odplaty v zmysle prechádzajúcej vety sa použije uhradená odplata za objednané poradenské služby na základe faktúry vystavenej podľa bodu 5. čl. V. týchto obchodných podmienok, pričom poskytovateľ prevyšujúcu sumu vo výške 50% z dohodnutej odplaty objednávateľovi vráti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb podľa toho odseku tohto bodu obchodných podmienok, a v prípade, ak to budú príslušné právne predpisy vyžadovať, vystaví a/alebo upraví aj príslušný, s tým súvisiaci, daňový doklad.
 6. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že objednávateľ je oprávnený od osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb kedykoľvek, písomným oznámení (vrátane elektronickej formy) doručeným poskytovateľovi, a to aj bez uvedenia dôvodu, odstúpiť. Odstúpením od zmluvy objednávateľom osobitná zmluva o využívaní poradenských služieb zaniká, a to k momentu doručenia odstúpenia poskytovateľovi (t. j. s účinkami ex nunc).
 7. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že v prípade, ak objednávateľ odstúpi od osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb, má poskytovateľ v určitých prípadoch nárok na pomernú časť dohodnutej odplaty za objednané služby (vzhľadom k tomu, že poradenské služby poskytuje od potvrdenia objednávky kontinuálne, a s poskytovaním týchto služieb sú spojené aj náklady na strane poskytovateľa, ktoré tento znáša), a to nasledovne, v závislosti od dĺžky trvania osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb:
  1. do 24 hodín od doručenia potvrdenia objednávky poskytovateľom objednávateľovi (od vzniku osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb), nemá poskytovateľ nárok na žiadnu odplatu za svoje služby (t. j. objednávateľ nie je povinný uhradiť ani faktúru vystavenú podľa bodu 5. čl. V. týchto obchodných podmienok, a v prípade, ak už v tom čase dohodnutú odplatu na základe vystavenej faktúry poskytovateľom objednávateľ uhradil, vráti ju poskytovateľ objednávateľovi v plnej výške),
  2. po uplynutí 24 hodín od doručenia potvrdenia objednávky poskytovateľom objednávateľovi (od vzniku osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb), nie však neskôr ako po uplynutí 5 dní od doručenia potvrdenia objednávky poskytovateľom objednávateľovi (od vzniku osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb), resp. najneskôr do realizácie telefonického kontaktu objednávateľa projektovým manažérom poskytovateľa podľa bodu 10. čl. IV. týchto obchodných podmienok, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, má poskytovateľ nárok na úhradu odplaty za ním poskytované poradenské služby vo výške 30% z dohodnutej odplaty za poradenské služby,
  3. po uplynutí 5 dní od doručenia potvrdenia objednávky poskytovateľom objednávateľovi (od vzniku osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb), resp. po realizácií telefonického kontaktu objednávateľa projektovým manažérom poskytovateľa podľa bodu 10. čl. IV. týchto obchodných podmienok, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, má poskytovateľ nárok na úhradu odplaty za ním poskytované poradenské služby vo výške 50% z dohodnutej odplaty za poradenské služby,
  4. po úplnom poskytnutí objednaných poradenských služieb v zmysle bodu 6. čl. V. týchto obchodných podmienok, má poskytovateľ nárok na úhradu odplaty vo výške 100% z dohodnutej odplaty za objednané poradenské služby.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku nároku poskytovateľa na pomernú časť dohodnutej odplaty za objednané poradenské služby v zmysle odsekov 7.2. a 7.3. bodu 7. vyššie a bodu 10. tohto článku obchodných podmienok, sa na úhradu odplaty poskytovateľa v príslušnej výške použije uhradená odplata za objednané poradenské služby na základe faktúry vystavenej podľa bodu 5. čl. V. týchto obchodných podmienok, pričom poskytovateľ prevyšujúcu sumu v zodpovedajúcej výške (v zmysle odsekov 7.2. a 7.3 bodu 7. vyššie) objednávateľovi vráti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb objednávateľom, a v prípade, ak to budú príslušné právne predpisy vyžadovať, vystaví a/alebo upraví aj príslušný, s tým súvisiaci, daňový doklad.
 9. V prípade, ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi dohodnutú odplatu za poradenské služby alebo akúkoľvek jej časť v termíne jej splatnosti podľa tohto článku alebo príslušnej faktúry (daňového dokladu), má poskytovateľ nárok na úhradu úrokov z omeškania za každý, aj začatý deň omeškania objednávateľa s úhradou dohodnutej odplaty za poradenské služby alebo akúkoľvek jej časť vo výške 0,05 % z dlžnej sumy – a to počnúc prvým dňom omeškania až do zaplatenia.
 10. V prípade, ak objednávateľ neuhradí dohodnutú odplatu za objednané poradenské služby na základe poskytovateľom vystavenej a objednávateľovi doručenej faktúry vystavenej podľa bodu 5. čl. V. týchto obchodných podmienok v tam uvedenej lehote splatnosti, a úhradu nevykoná ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 dni, je poskytovateľ oprávnený od osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb písomným oznámením (vrátane elektronickej formy) odstúpiť, a to s účinkami k momentu doručenia oznámenia o odstúpení od osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb objednávateľovi (t. j. s účinkami ex nunc). Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že v takom prípade patrí poskytovateľovi pomerná časť dohodnutej odplaty za ním poskytované služby do momentu odstúpenia od osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb, a to vo výške 50% z dohodnutej odplaty za objednané poradenské služby, a že v prípade, ak to budú príslušné právne predpisy vyžadovať, vystaví a/alebo upraví aj príslušný, s tým súvisiaci, daňový doklad a doručí ho objednávateľovi.
 11. V prípade zániku rámcovej zmluvy alebo osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsob zanikajú aj všetky práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z rámcovej zmluvy a/alebo osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb, s výnimkou tých ustanovení, z povahy ktorých je zrejmé, že majú trvať aj po zániku rámcovej zmluvy a/alebo osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb, pričom za také zmluvné strany považujú predovšetkým ustanovenia o povinnosti uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu, ak na ňu vznikol nárok pred zánikom príslušnej zmluvy alebo povinnosť uhradiť poskytovateľovi odplatu, ak mu na ňu vznikol nárok pred zánikom príslušnej zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou každej rámcovej zmluvy ako aj osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb, ktorá je uzatvorená postupom upraveným v týchto obchodných podmienkach, a ich ustanovenia sú z vôle zmluvných strán pre zmluvné strany sú záväzné.
 2. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na tom, že tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj zmluvy, ktoré poskytovateľ s objednávateľom uzatvorili pred ich účinnosťou.
 3. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné alebo platnosti zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami na základe týchto obchodných podmienok, ktorá zostáva platná a účinná. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka rámcovej zmluvy alebo osobitnej zmluvy o využívaní poradenských služieb už uzavretej medzi poskytovateľom a objednávateľom sú zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.
 4. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu zmluvné strany dohodou odchýliť alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2022.