Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30-tisíc starších domov.

Trvanie výzvy:
17.10.2022 – 28.02.2023

O obnovu rodinného domu môže požiadať fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu EU, má trvalý pobyt v rodinnom dome v SR, na ktorého obnovu žiada finančné prostriedky a je jeho vlastníkom alebo spoluvlastníkom.

Dom, ktorý bude obnovený, musí byť postavený pred rokom 2013 a je využívaný v prevažnej miere na bývanie.

Obnovou rodinného domu musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou. Táto úspora bude preukázaná porovnaním energetických certifikátov pred a po dokončení obnovy rodinného domu v zmysle zákona č 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou obnovy Rodinného domu (RD) musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A. Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.

Skupina opatrení A. zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy (aspoň jedno opatrenie je povinné)

 1. zateplenie obvodového plášťa
 2. zateplenie strešného plášťa
 3. výmena otvorových konštrukcií
 4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného
  priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru
  v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 6. zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Skupina opatrení B. VOLITEĽNÉ OPATRENIA NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

Skupina opatrení B1. inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky)
 1. tepelné čerpadlo
  1. voda-voda, zem-voda, alebo vzduch-voda 
  2. vzduch-vzduch
 2. fotovoltaické panely
 3. solárne kolektory
 4. plynový kondenzačný kotol, v prípade splnenia všetkých nasledovných podmienok:
  1. je súčasťou komplexnej obnovy RD, t.j. jednotlivé druhy stavebných konštrukcií musia spĺňať pre súčiniteľ prechodu tepla maximálnu hodnotu v zmysle tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2+Z1+Z2;
  2. je na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A;
  3. je v súlade s požiadavkami na ekodizajn, t.j. spĺňa parametre nariadenia Komisie (EÚ)
  4. č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov (požiadavky od 26. septembra 2018);
  5. nahrádza zastaraný plynový kotol (a nový plynový kondenzačný kotol má preukázateľne nižší inštalovaný výkon oproti pôvodnému plynovému kotlu) alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja.
 5. rekuperácia
 6. iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol). Kotol na spaľovanie biomasy nebude podporovaný ani v prípade, ak umožňuje spaľovanie viacerých druhov palív. Rovnako nie sú podporované ani tepelné zdroje na uhlie alebo olej.
Skupina opatrení B2. zelená strecha
 1. intenzívna, pod podmienkou zabezpečenia závlahy zelenej strechy z akumulačnej nádrže na dažďovú vodu,
 2. extenzívna.
Skupina opatrení B3. akumulačná nádrž na dažďovú vodu
 1. podzemná
 2. nadzemná
Skupina opatrení B4. inštalácia tieniacej techniky

Trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami, umožňujúcimi nastavenie úrovne zatienenia, ktoré slúži k zníženiu tepelnej záťaže miestností nachádzajúcich sa vnútri obálky budovy.

Skupina opatrení B5. odstránenie azbestu

Likvidácia azbestu sa vykonáva v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Azbest je kvalifikovaný ako nebezpečný odpad a ako s takým, je s ním fyzickým osobám zakázané zaobchádzať.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, môže byť likvidácia azbestu a materiálov, ktoré ho obsahujú, vykonaná iba spoločnosťami alebo osobami, ktoré disponujú oprávnením na výkon tejto činnosti.

Pri odstránení azbestu z RD je nevyhnutné nájsť kvalifikovaných odborníkov, ktorí pripravia plán práce a podklady pre povolenie a likvidáciu azbestového nebezpečenstva od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na demontáž a likvidáciu azbestu z krytín a striech a povolenie od Odboru starostlivosti o životné prostredie pre manipuláciu s odpadmi.


Okrem realizácie vyššie uvedených opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie, a to na:

 1. projektovú dokumentáciu (ďalej aj „PD“), vrátane projektového energetického hodnotenia, ak obnova RD podlieha stavebnému povoleniu (príspevok na PD podľa tohto bodu je možné kombinovať s príspevkom podľa bodu 5) 
 2. projektovú dokumentáciu bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia a bez energetického certifikátu východiskového stavu, ak obnova RD nepodlieha stavebnému povoleniu (príspevok na PD podľa tohto bodu je možné kombinovať s príspevkom podľa bodu 5 a príspevkom podľa bodu 3 alebo 4, v závislosti od toho, na základe akého dokladu bola určená potenciálna úspora vyplývajúca z obnovy RD),
 3. energetický certifikát východiskového stavu RD, ak obnova RD nepodlieha stavebnému povoleniu a kópia energetického certifikátu je súčasťou predloženej žiadosti, t.j. potenciálna úspora primárnej energie bola určená na základe energetického certifikátu (príspevok podľa tohto bodu je možné kombinovať s príspevkami podľa bodov 2 a 5),
 4. projektové energetické hodnotenie, ak obnova RD nepodlieha stavebnému povoleniu a kópia energetického certifikátu je súčasťou predloženej žiadosti, t.j. potenciálna úspora primárnej energie bola určená na základe projektového energetického hodnotenia (príspevok podľa tohto bodu je možné kombinovať s príspevkami podľa bodov 2 a 5),
 5. energetický certifikát po obnove RD, ktorým prijímateľ po realizácii projektu (po uzavretí zmluvy o PP pri predložení žiadosti o platbu) preukazuje, výšku úspory primárnej energie v dôsledku realizácie obnovy RD. 

Z TEJTO VÝZVY VIETE ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY VO VÝŠKE:

A. 14 000 EUR –  Projekty, ktoré dosiahnu energetickú úsporu na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou

B. 19 000 EUR –  Projekty, ktoré dosiahnu energetickú úsporu na úrovni viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

Tieto poskytnuté prostriedky tvoria 60 % z celkových oprávnených výdavkov, zvyšných 40 % výdavkov znáša žiadateľ z vlastných alebo úverových zdrojov. Pokiaľ je žiadateľ sociálne znevýhodnený alebo ZŤP, výška preplatených financií bude 95 %.

Cena vypracovania projektu: 200 EUR

Nezáväzný záujem

Ak máte nezáväzný záujem o vypracovanie projektu, vyplňte prosím tento formulár a my sa Vám čoskoro ozveme s bližšími informáciami.