INTERREG SK-HU: Spoločné riadenie rizík (2023)

Uzatvorené 15. aug 2023

Výška dotácie 300 000 - 1,5 mil. €

Miera dotácie 80 - 100%


Ekologický rozvoj

Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Trnavský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Cieľom výzvy sú spoločné riešenia protipovodňovej ochrany a riadenia katastrof, zlepšovania kvality vody a odstraňovania znečistenia v cezhraničnom regióne Slovenska a Maďarska.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Špecifický cieľ: HU-SK 2021 – 2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Žiadosti môžu predkladať všetky organizácie s právnou subjektivitou, pokiaľ ich projektové ciele zodpovedajú cieľom hlavnej činnosti a majú relevantné skúsenosti s navrhovanými aktivitami. Hlavné cieľové skupiny sú nasledovné:
  • orgány verejnej moci;
  • vodohospodárske organizácie;
  • organizácie na riadenie katastrof;
  • mimovládne organizácie;
  • miestne a územné samosprávne celky a ich neziskové alebo hospodárske organizácie;
  • Európske zoskupenia územnej spolupráce;
  • univerzity a výskumné inštitúcie;
  • vzdelávacie organizácie.

 

Oprávnené aktivity:

Opatrenie 1.2.2/A): Riadenie povodňových rizík a vodné hospodárstvo

 • Aj keď sú povodne súčasťou prírody, spoločnosť sa stala zraniteľnejšou voči prírodným nebezpečenstvám. Navrhované opatrenia sa zameriavajú na predchádzanie nebezpečenstvám, pričom je potrebné myslieť na to, že prevencia pred povodňami by sa nemala týkať len povodňových udalostí. Kvalita povrchových vôd sa v posledných desaťročiach zlepšila, no znečistenie z poľnohospodárskych, komunálnych a priemyselných odpadových vôd je naďalej významné. Opatrenie podporuje najmä tieto cezhraničné iniciatívy:
  • posilnenie inštitucionálnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi;
  • zlepšenie infraštruktúry protipovodňovej ochrany;
  • vývoj systémov včasného varovania a predpovedí;
  • zlepšenie hospodárenia s vodnými zdrojmi v súvislosti s protipovodňovou ochranou;
  • podpora obnovy prirodzených záplavových území riek za účelom zadržiavania vody a zmierňovania následkov povodní;
  • podpora obnovy malých vodných tokov;
  • monitorovanie a analýza kvality povrchových vôd;
  • odstraňovanie škodlivých a perzistentných látok z povrchových vôd;
  • hodnotenie turistického potenciálu vodných plôch;
  • zapojenie miestnych komunít prostredníctvom kampaní na zvyšovanie povedomia. Žiadatelia môžu navrhnúť aj iné iniciatívy, pokiaľ sú ich aktivty v súlade s cieľmi hlavnej činnosti alebo opatrenia.

Opatrenie 1.2.2/B): Riadenie rizík katastrof

 • Občania zažili v posledných rokoch rôzne nepriaznivé udalosti, ktoré zničili ľudské životy, majetok, životné prostredie či kultúrne dedičstvo. Dôsledky klimatickej zmeny v regióne povedú k nárastu extrémnych teplôt, poklesu letných zrážok, zvýšeniu teploty vody, zvýšeniu nebezpečenstva vzniku lesných požiarov a zníženiu ekonomickej hodnoty lesov. Hlavná činnosť prispieva k zvýšeniu cezhraničnej kapacity pre riadenie rizík katastrof v pohraničnom regióne a k zlepšeniu koordinácie a schopnosti organizácií zapojených do riadenia rizík katastrof reagovať. Opatrenie podporuje najmä tieto cezhraničné iniciatívy:
  • posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi;
  • riešenie extrémnych poveternostných podmienok, ktoré predstavujú vážnu hydrologickú hrozbu (napr. extrémne ničivé búrky, prívalové povodne, krupobitie, sucho s nedostatkom pitnej vody);
  • monitorovanie a analýza relevantných mikropolutantov a kontaminantov v pitnej vode (napr. pesticídy, liečivá a ich metabolity, priemyselné znečistenie);
  • zlepšenie infraštruktúry pre zásobovanie vodou pre ľudskú spotrebu (napr. infraštruktúra na odber, úpravu, skladovanie a distribúciu, zásobovanie pitnou vodou);
  • zvýšenie efektívneho manažmentu lesných a vegetačných požiarov spôsobených extrémnymi poveternostnými podmienkami;
  • zlepšenie infraštruktúry na predchádzanie alebo elimináciu nebezpečenstiev vyplývajúcich z prírodných a človekom spôsobených rizík;
  • zvyšovanie informovanosti, pripravenosti a účasti verejnosti.

Žiadatelia môžu navrhnúť aj iné iniciatívy, pokiaľ sú ich aktivity v súlade s cieľmi hlavnej činnosti alebo opatrenia.

 

Finančné podmienky:

 • Výška alokácie EFRR: 15 420 561 €
 • Orientačný celkový rozpočet projektov: 300 000 € – 1 500 000 €