INTERREG SK-PL: Fond malých projektov (2023)

Uzatvorené 19. jan 2024

Výška dotácie max. 80 000 €

Miera dotácie max. 80%


Kultúra

Košický, Prešovský, Žilinský

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Finančný príspevok z tejto výzvy môžu získať malé projekty, ktoré realizujú aktivity súvisiace s kultúrnym a prírodným dedičstvom alebo cestovným ruchom v cezhraničnom regióne Slovenska a Poľska.

 

Zaradenie výzvy:

Operačný program: Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika
Špecifický cieľ: SK-PL 2021-2027

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • jednotky územnej samosprávy s im podriadenými organizačnými zložkami a ich združeniami a zväzmi,
 • vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia prírodných objektov a komplexov (napr. národné parky, chránené krajinné oblasti)
 • vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia kultúrnych objektov a inštitúcií (nevzťahuje sa na fyzické osoby)
 • mimovládne organizácie zaoberajúce sa témou špecifického cieľa
 • sociálne podniky
 • miestne akčné skupiny
 • cirkvi a iné náboženské združenia/spoločnosti

 

Oprávnené územie:

 • okresy zo Žilinského kraja: Okres Dolný Kubín, Okres Liptovský Mikuláš, Okres Ružomberok, Okres Tvrdošín
 • okresy z Prešovského kraja: Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad, Okres Stará Ľubovňa
 • okres z Košického kraja: Okres Spišská Nová Ves.

 

Oprávnené aktivity:

 • Podpora rozvoja cezhraničných konkurencieschopných/inovatívnych/integrovaných produktov/služieb/ponúk cestovného ruchu s cieľom zvýšiť úlohu kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji a sociálnom začlenení,
 • Zachovanie, sprístupnenie a propagovanie hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného významu,
 • Vytváranie informačných a propagačných systémov cestovného ruchu, ktoré popularizujú podporovanú oblasť ako atraktívnu turistickú destináciu,
 • Budovanie ľudského kapitálu a zvyšovanie úrovne vedomostí, najmä pokiaľ ide o šírenie udržateľných postupov v cestovnom ruchu a požiadaviek Európskej zelenej dohody (vrátane Nového európskeho Bauhausu) a digitálnych kompetencií.

 

Finančné podmienky:

 • výška príspevku: min. 10 000 € – max. 80 000 €
 • celková hodnota rozpočtu projektu: min. 12 500 € – max. 100 000 €
 • Maximálna miera spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 80 % oprávnených nákladov malého projektu.