Obnovme si svoj dom 2024

Uzatvorené 30. nov 2023

Výška dotácie max. 950 000 €

Miera dotácie max. 95%


Kultúra

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania pamiatky.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Obnovme si svoj dom
Grantový program: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov,
 • b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba oprávnená na podnikanie,
 • c) vyšší územný celok alebo obec,
 • d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
 • e) občianske združenie,
 • f) nadácia,
 • g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
 • h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • i) neinvestičný fond,
 • j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • l) Matica slovenská
 • m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

Oprávnené aktivity:

Dotácia v podprograme 1.1 sa v roku 2024 poskytuje prioritne na:

 • na obnovu kultúrnej pamiatky – strechy (krov, krytina, klampiarske práce, komíny),
 • na obnovu kaštieľov, ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave,
 • na obnovu kultúrnych pamiatok po prírodnej katastrofe z roku 2023 (v popise projektu je potrebné uviesť dátum prírodnej katastrofy a jej stručný popis),
 • na podporu projektu, ktorého kultúrna pamiatka je situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v zozname menej rozvinutých okresov,
 • na podporu projektu, ktorého kultúrna pamiatka je situovaná v lokalite, ktorá je aktívnym centrom cestovného ruchu alebo v lokalite, ktorá má potenciál rozvoja cestovného ruchu (napr. situovanie na niektorej z kultúrnych trás – v popise projektu uviesť v akom centre cestovného ruchu alebo na akej kultúrnej trase sa kultúrna pamiatka nachádza).

 

Podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

 • Cieľom podprogramu 1.2 je podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok v lokalitách, ktoré sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO; príprava a realizácia ich obnovy, reštaurovania a regenerácie; prezentácia a využitie kultúrnych pamiatok v rámci pamiatkových území v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

 

Dotácia v podprograme 1.3 sa v roku 2024 poskytuje prioritne na:

 • na publikovanie odbornej literatúry, tvorbu odbornej online platformy rozvíjajúcej teóriu a metodológiu v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
 • na realizáciu workshopov, zameraných na podporu tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok,
 • na vypracovanie územného plánu obce v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a v lokalite so „Značkou Európske dedičstvo“,
 • aktivity smerujúce k rozvoju kultúrneho turizmu v regióne.

 

Podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickomstavebno-technickom stave sa zameriava na podporu:

 • na vypracovanie prípravnej/projektovej dokumentácie alebo architektonickourbanistickej koncepcie areálu / pasportu,
 • na podporu projektu, ktorého kultúrna pamiatka je situovaná v lokalite, ktorá je aktívnym centrom cestovného ruchu alebo v lokalite, ktorá má potenciál rozvoja 2 cestovného ruchu (napr. situovanie na niektorej z kultúrnych trás – v popise projektu uviesť v akom centre cestovného ruchu alebo na akej kultúrnej trase sa kultúrna pamiatka nachádza),
 • na podporu projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v zozname menej rozvinutých okresov
 • možnosť zapojenia registrovaného sociálneho podniku pri obnove (žiadateľ je povinný predložiť zmluvu o budúcej zmluve/zmluvu s vybraným registrovaným sociálnym podnikom. Zoznam registrovaných sociálnych podnikov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

Podprogram 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy:

 • Cieľom podprogramu 1.5 je komplexná podpora projektov prípravy a realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, prezentácia využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami smerujúca k ich modernizácii a komplexnej obnove. Podprogram 1.5 je určený len pre národné kultúrne pamiatky evidované v Zozname národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2020.
 • Minimálna výška požadovanej dotácie na jeden projekt: 150 000,00 EUR. Maximálna výška poskytnutej dotácie na jeden projekt: 950 000,00 EUR

 

Pre podprogram 1.6 Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok

 • Charakteristika podprogramu 1.6 Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok:
  • Cieľom podprogramu 1.6 je podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnych pamiatok, prezentácia využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
  • Dotácia sa poskytuje v podprograme 1.6 v roku 2023 prioritne:
   • na podporu stredovekých nástenných malieb na Gemeri a v Malohonte
   • na podporu projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v zozname menej rozvinutých okresov.