Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (2023)

Uzatvorené 16. aug 2023

Výška dotácie max. 200 000 €

Miera dotácie max. 95%


Ekologický rozvoj

Všetky kraje

Obce

Výzva bola ukončená.

Popis

Podporované oblasti:

Podpora je zameraná na realizáciu činností smerujúcich k ochrane prírody, biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek a aj celej krajiny.

 

Zaradenie výzvy:

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Grantový program: Envirofond

 

Ďalšie informácie

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec
 • Samosprávny kraj
 • Fyzická oosba
 • Mikroregionálne združenie obcí
 • Občianske združenie
 • Správa národného parku
 • Nadácia
 • Nezisková organizácia
 • Príspevková organizácia
 • Rozpočtová organizácia

 

Oprávnené aktivity:

 • D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
  • Podpora je zameraná na vykonávanie aktivít súvisiacich s manažmentom inváznych nepôvodných druhov, vrátane monitorovania výskytu, veľkosti populácií a spôsobov šírenia týchto druhov. Zároveň zahŕňa odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov v súlade so zákonom a obnovu ekosystémov poškodených týmito druhmi, ako je ustanovené v nariadeniach EÚ. Invázne nepôvodné druhy sú druhy uvedené na zozname inváznych nepôvodných druhov, ktoré vzbudzujú obavy v rámci Únie a Slovenskej republiky.

   Podpora je poskytovaná len pre činnosti realizované na pozemku alebo území, na ktorom sa nevykonáva žiadna hospodárska činnosť, alebo na pozemku/území, kde je hospodárska činnosť obmedzená na maximálne 20% celkového rozsahu alebo 20% celkového času využitia. V prípade inváznych nepôvodných druhov živočíchov sa táto podmienka bude uplatňovať individuálne na základe posúdenia, ktoré zohľadní druh živočícha, hospodársku činnosť a ich vzájomnú súvislosť.

 • D3: Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
  • Podpora je zameraná na realizáciu aktivít zo schválených programov starostlivosti o chránené územia, chránené druhy rastlín a živočíchov a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených programov záchrany chránených území, chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.
 • D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
  • Podpora je zameraná na implementáciu opatrení s cieľom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav chránených druhov a biotopov, ktoré majú národný alebo európsky význam. Tieto opatrenia zahŕňajú zlepšenie životných podmienok chránených druhov a ich biotopov „in-situ“ (priamo na mieste ich výskytu), ako aj záchranné a manažmentové opatrenia na údržbu, ochranu a obnovu chránených biotopov. Špecificky sa podpora zameriava na manažmentové opatrenia v mokradiach s cieľom obnovy a udržania priaznivého stavu týchto prostredí
 • D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad
  • Podpora je zameraná na zabezpečenie zachovania biologickej rozmanitosti voľne žijúcich druhov, ich chovom v ľudskej opatere so zvláštnym zreteľom na záchranu ohrozených druhov, s cieľom udržiavania priaznivého stavu populácie ohrozených a chránených druhov mimo ich prirodzeného výskytu (ex-situ), ktoré sú monitorované a riadené prostredníctvom záchranných programov EEP21, ESB22, ISB23, EARAZA24, IUCN25, alebo sú predmetom iných medzinárodných projektov, z dôvodu ich záchrany pred vyhynutím. Realizované opatrenia musia byť v súlade s platnou stratégiou EAZA26, WAZA27. Opatrenia musia byť zamerané na zvýšenie príspevku Slovenskej republiky k ochrane biologickej diverzity na celosvetovej úrovni v súlade s Aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity.

 

Finančné podmienky:

 • Výška maximálnej žiadanej dotácie 200 000 EUR
  • pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa