Databáza výziev

Výzvy potrebné pre rast vašej obce, mesta alebo školy je možné čerpať v rôznych oblastiach. Keďže balík peňazí z EÚ je navýšený, možnosť čerpať z týchto prostriedkov bude veľmi zaujímavá. V portáli Online Projekt sú vám k dispozícií všetky aktívne výzvy, ktoré môžu prisipieť k zveľadeniu vašej obce, mesta alebo školy.

Program na obnovu dediny 2024

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je zvýšenie kvality životného prostredia na vidieku, na podporu tvorby zelenej infraštruktúry a na starostlivosť o krajinu.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Slovenská agentúra životného prostredia   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: obce a mestá v rámci Slovenskej republiky   V rámci výzvy sa dá žiadať o dotáciu na dve hlavné činnosti, a to:… Čítať viac

Cestná infraštruktúra, Cyklodoprava, Informatizácia, Infraštruktúra, Šport

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí 26. aug 2024

Výška dotácie max. 8 000 €

Miera dotácie max. 99%

Viac informácií

Nová výzva

Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami (2023)

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je podporiť rozvoj udržateľnej verejnej osobnej dopravy. Podpora je špecificky zameraná na rozvoj dopravy s nulovými emisiami prostredníctvom nákupu batériových elektrických autobusov (elektrobusov) a elektrických autobusov s palivovými článkami (vodíkových autobusov). Zámerom výzvy je umožniť podporu komplexných projektov, ktoré počítajú aj s budovaním infraštruktúry pre alternatívne palivá (elektrických nabíjacích staníc a vodíkových… Čítať viac

Cestná infraštruktúra, Ekologický rozvoj

Košický, Trenčiansky

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie max. 14 000 000 €

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov (2023)

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 obyvateľov a výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov a v obciach do 2 000 obyvateľov.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Program Slovensko Špecifický cieľ: RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva   Ďalšie informácie Oprávnení… Čítať viac

Infraštruktúra

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie nie je stanovaná

Miera dotácie max. 92%

Viac informácií

Podpora poskytovania ranej starostlivosti (0 až 6 rokov) z prostredia marginalizovaných komunít (2023)

Podporované oblasti: Cieľom výzvy je napomôcť zaškoľovaniu detí z marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby do materských škôl.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Plán obnovy Špecifický cieľ: Komponent 6 – Inkluzívne vzdelávanie   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia:  neziskové organizácie, zriadené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich… Čítať viac

Vzdelávanie

Všetky kraje

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie max. 130 000 €

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl (2023)

Podporované oblasti: Výzva je určená na zlepšenie k prístupu vzdelávania na základných školách. Definované akcie napomáhajú podporovať rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Program Slovensko Špecifický cieľ: RSO4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane… Čítať viac

Vzdelávanie

Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie nie je určená

Miera dotácie max. 100%

Viac informácií

Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility (2023)

Podporované oblasti: Výzva je určená na rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. a III. triedy v správe vyšších územných celkov resp. mesta Košice.   Zaradenie výzvy: Operačný program: Program Slovensko Špecifický cieľ: RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility   Ďalšie informácie Oprávnení žiadatelia: samosprávne kraje   Oprávnené aktivity… Čítať viac

Infraštruktúra

Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský

Uzávierka žiadostí Do vyčerpania financí

Výška dotácie max. 5 000 000 €

Miera dotácie max. 92%

Viac informácií

Ďalšie výzvy sú dostupné pre registrovaných používateľov.

Aktuálna situácia

V najbližšom období, v rokoch 2021 – 2027, sa môžu obce a mestá zamerať na budovanie inteligentných miest, prvky zelenej infraštruktúry, výstavbu miestnych komunikácií alebo rozvoj verejnej dopravy. Dôležitou súčasťou plánu obnovy budú dotácie na cyklistickú infraštruktúru, cyklodopravu a mestskú mobilitu. Veľkou témou bude prechod na elektromobilitu a teda rozvoj nabíjacej infraštruktúry. Keďže v IKT službách je ešte na čom pracovať, budú otvorené dotácie aj na rozvoj v tomto smere.
Portál Online Projekt vás prevedie týmto bludiskom dotácií a pomôže vám nájsť tú správnu výzvu pre podporu vašej obce, školy alebo mesta.